Yhdenvertaisuussuunnitelma

Sisällys

1. Suunnitelman perusta
2. Syrjintä
3. Häirintä
4. Yhdistyksen kokoukset ja hallitustoiminta
5. Tapahtumat

1. Suunnitelman perusta

Metsänhoitajaksi opiskelee monenlaisia henkilöitä erilaisista taustoista. Joensuun Metsäylioppilaat ei suvaitse, että kukaan tuleva metsänhoitaja kokee opintojensa aikana tulevansa syrjityksi ainejärjestön jäsenten tai muidenkaan henkilöiden toimesta. Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on tuoda esille ainejärjestön virallinen kanta kaikkea syrjintää ja epäsopivaa käytöstä kohtaan.

Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman taustalla on yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), joka velvoittaa 1 §:n mukaisesti edistämään yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää. Joensuun Metsäylioppilaat näkee jokaisen jäsenensä ja muut henkilöt yhdenvertaisina riippumatta henkilön iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muustakaan henkilöön liittyvästä taustasta.

2. Syrjintä

Joensuun Metsäylioppilaat pyrkii toiminnassaan edistämään yhdenvertaisuutta ja täten ennaltaehkäisemään kaikkea syrjintää. Mikään henkilön liittyvä tausta tai henkilökohtainen ominaisuus ei saa olla este esimerkiksi tapahtumaan osallistumiseen. Tasa-arvolaki (609/1986) kieltää kaiken välittömän ja välillisen syrjinnän sukupuolen perusteella, tämä pitää sisällään myös seksuaalisen häirinnän.

Jotta yhdenvertaisuus toteutuu, on jokaisen opiskelijan omassa toiminnassaan otettava huomioon muut opiskelijat ja kohdella heitä tasa-arvoisesti.

3. Häirintä

Joensuun Metsäylioppilailla on nollatoleranssi kaikenlaista häirintää kohtaan ja jokaiseen ainejärjestön tietoon tulleeseen häirintätapaukseen suhtaudutaan asiaan kuuluvalla vakavuudella. Ainejärjestölle on myös nimetty oma häirintäyhdyshenkilö, johon voi olla yhteydessä mahdollisiin häirintätapauksiin liittyen (yhteystiedot ainejärjestön nettisivuilla). Häirintäyhdyshenkilönä toimii lähtökohtaisesti ainejärjestön edunvalvontavastaava. Häirintäyhdyshenkilö tarjoaa tukea ja neuvoja häirintää kokeneelle henkilölle. Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia ja häirintäyhdyshenkilöllä on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Häirinnän kohteeksi joutunut henkilö voi olla yhteydessä myös ISYYn häirintäyhdyshenkilöön, joka toimii Joensuun kampuksella.

4. Yhdistyksen kokoukset ja hallitustoiminta

Yhdistyksen toiminnan tulee olla kaikilta osin saavutettavaa. Tavoitteena on, että ainejärjestön hallituksen toiminta on avointa ja läpinäkyvää.

Joensuun Metsäylioppilaiden kokoukset järjestetään esteettömissä tiloissa ja ne ovat kaikille ainejärjestön jäsenille avoimia. Kokouksen pyritään myös mahdollisuuksien mukaan järjestämään etäyhteyksin, jotta kaikilla halukkailla on olinpaikastaan riippumaton mahdollisuus osallistua kokoukseen. Jokaisella Joensuun Metsäylioppilaiden jäsenellä on mahdollisuus hakea hallitukseen ja täten mahdollisuus vaikuttaa ainejärjestön sisäisiin asioihin.

5. Tapahtumat

Tapahtumat ovat suunnattu lähtökohtaisesti kaikille ainejärjestön jäsenille, josta huolehtii ainejärjestön tapahtumavastaava(t). Tapahtumista ilmoitettaessa on oltava selkeästi esitettynä ainakin seuraavat seikat:

– Mitä tapahtuu?
– Missä tapahtuu?
– Milloin tapahtuu?
– Kenelle tapahtuma on suunnattu?
– Onko pääsymaksua?

Tapahtumista ilmoitetaan lähtökohtaisesti sekä suomen että englannin kielellä. Ilmoituksen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä.
Tapahtuman järjestäjät, joko tapahtumavastaavat tai muut tapahtuman vastuuhenkilöt ottavat tapahtumia järjestäessään huomioon jokaisen osallistujan yhdenvertaisen kohtelun, esimerkiksi tapahtuman kulkua suunniteltaessa. Mikään henkilöön liittyvä tausta ei saisi lähtökohtaisesti olla esteenä tapahtumaan osallistumiseen.

Laadittu ISYYn yhdenvertaisuussuunnitelman (2018) pohjalta.

Joensuussa 13. lokakuuta 2021

Hanna Siiskonen
Edunvalvontavastaava

Yhdenvertaisuussuunnitelma_JMYO