1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Joensuun Metsäylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Joensuu.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena kehittää Itä-Suomen yliopistossa metsätieteiden opetusta ja tutkimusta, ajaa metsätieteiden opiskelijoiden yhteisiä etuja sekä edistää jäsentensä metsäalan, kulttuurin ja ruumiinkulttuurin harrastuksia.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, harrastaa julkaisutoimintaa sekä järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, opintoretkiä ja urheilutilaisuuksia sekä pitää yhteyttä akateemisiin järjestöihin, metsäammattilaispiireihin ja alaa lähellä oleviin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin.

4 § Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kieli on suomi.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet.

Maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun voivat varsinaisiksi jäseniksi liittyä Itä-Suomen yliopiston maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoa metsäaineissa suorittavat henkilöt tai tämän tutkinnon suorittaneet, jotka jatkavat opintojaan Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa metsätieteiden laitoksessa. Lisäksi hallitus voi harkintansa mukaan myöntää varsinaisen jäsenyyden myös muille Itä-Suomen yliopistossa opiskeleville henkilöille. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät jäsenyyden loppuun asti.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka huomattavalla tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai kehittänyt metsätieteitä. Kunniajäseniä voi olla kerrallaan kolme henkilöä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen on näiden sääntöjen muista kohdista ilmenevien velvollisuuksien lisäksi suoritettava yhdistyksen vaalikokouksen määräämä jäsenmaksu.

7 § Jäsenen hyväksyminen

Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus sekä kunniajäsenet päätösvaltainen yhdistyksen kokous, jos annetuista äänistä 2/3 puoltaa tehtyä ehdotusta.

8 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai päämääriä tai muuten vahingoittaa yhdistystä tai on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

9 § Toimielimet

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanovaltaa hallitus.

Hallitus voi keskuudestaan valita valiokuntia, joiden päätäntä- ja varojenkäyttövallan hallitus määrittelee.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen huhtikuun 10. päivää ja vaalikokous lokakuun aikana sekä syyskokous marraskuun 30. päivään mennessä hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yhdistyksen kokous niin päättää tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen vuosikokous, vaalikokous ja syyskokous koolle vähintään seitsemän vuorokautta ja yhdistyksen muut kokoukset vähintään neljä vuorokautta ennen kokousta ensisijaisesti sähköpostitse ja tarvittaessa ilmoittamalla yhdistyksen ilmoitustaululla.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 7 ja 19 pykälissä mainituista asioista.

Asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksissa käsiteltäväksi, on toimitettava hallitukselle kirjallisena vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä toiminnantarkastajien lausunto
 • edellisen toimikauden tilinpäätöksen vahvistaminen
 • tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi 11 §:n mukaisella tavalla
 • valitaan viidestä (5) yhteentoista (11) hallituksen jäsentä hallituksen virkoihin
 • valitaan Loimu-vastaava Loimun opiskelijat – Joensuu ry:n kokouksiin
 • valitaan yhdistyksen esimies vuodeksi kerrallaan
 • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodeksi kerrallaan
 • valitaan yhdistyksen muut toimihenkilöt
 • päätetään jäsenmaksun ja toimihenkilöiden palkkion suuruus
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat

Puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet ottavat yhdistyksen asiat hoitaakseen uuden toimi- ja tilikauden alkaessa tammikuun 1. päivänä.

11 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sekä yhdistystä edustaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä.

Puheenjohtajan sekä hallituksen muut jäsenet valitsee yhdistyksen vaalikokous yksinkertaisella enemmistövaalilla.

Yhdistyksen kokous voi valita uuden hallituksen jäsenen eronneen tai erotetun tilalle yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävänä on

 • hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja yhdistyksen kokousten mukaan
 • valmistaa yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiakirjat
 • pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka
 • hoitaa yhdistyksen varoja, arkistoa sekä muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut

Hallitus voi esittää ehdokasta yhdistyksen esimieheksi vaalikokoukselle.

12 § Yhdistyksen esimies

Yhdistyksellä on esimies, jonka tulee olla akateemisen loppututkinnon metsäaineissa suorittanut, Itä-Suomen yliopiston palveluksessa oleva henkilö. Esimiehen tehtävänä on toimia yhdistyksen ja Itä-Suomen yliopiston välisenä yhdyshenkilönä. Esimiehen valitsee yhdistyksen vaalikokous vuodeksi kerrallaan.

13 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, joku heistä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

14 § Toiminnantarkastajat

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

15 § Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Tilinpäätös ja toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

16 § Yhdistyksen kerhot

Yhdistyksen tarkoituksen kanssa sopusoinnussa olevan erikoisalan harrastamiseksi voivat jäsenet perustaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä rekisteröimättömän kerhon. Kerholla tulee olla puheenjohtaja, ja kerhon säännöt on perustajien toimesta alistettava yhdistyksen hallituksen hyväksyttäviksi. Kerho on oikeutettu kirjallisesti anomaan yhdistykseltä avustusmäärärahaa toimintansa tukemiseksi. Kerho esittää hallitukselle toimikausittain kertomuksen toiminnastaan lisättäväksi liitteenä yhdistyksen vuosikertomukseen.

Kerhoon voivat kuulua vain yhdistyksen jäsenet.

17 § Lippu ja merkit

Yhdistyksen lipusta ja merkeistä sekä kunnia- ja ansiomerkeistä säädetään erikseen.

18 § Vuosijuhla

Yhdistys viettää vuosijuhlaansa lokakuun 12. päivänä, yhdistyksen perustamisen vuosipäivänä.

19 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos päätösvaltaisessayhdistyksen kokouksessa 3/4 enemmistö annetuista äänistä puoltaa tehtyä ehdotusta.

Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan vähintään kahdessa kahden viikon väliajoin pidetyissä päätösvaltaisissa yhdistyksen kokouksissa 3/4 enemmistö annetuista äänistä molemmissa kokouksissa. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaan.